eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 26.06.2019 1846/2019
Inngående brev Tjeldsund kommune Høringsuttalelse Statlig plan Evenes Flystasjon Harstad/ Narvik lufthavn 25.06.2019 1828/2019
Inngående brev Tårstadvassdraget Fiskelag SA Reguleringsplan Evenes 25.06.2019 1827/2019
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 17/85740-24 Tillatelse til å arrangere sykkelrittet Border Crossing Challenge 2019 sendt fra Statens vegvesen 25.06.2019 1824/2019
Inngående brev Arkiv i Nordland Til orientering - Arkivverkets brev til leverandører med infomasjon om nedlegging av arkivbaser (sak/arkiv og fagsystem) ved kommunesammenslåingen 25.06.2019 1823/2019
Inngående brev Statens vegvesen, Vegavdeling Midtre Hålogaland Forslag til stengningstider ARN 2019 25.06.2019 1820/2019
Inngående brev Evenes storvald Høringsuttalelse fra Evenes storvald. 25.06.2019 1819/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere - svar på søknad, Evenes kommune 25.06.2019 1818/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Makulering av rasjoneringsmateriell 25.06.2019 1817/2019
Inngående brev Ole Georg Hole Ferdsel med modellbåt i elva opp til strandvannet 25.06.2019 1829/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv 25.06.2019 1834/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Oversendelse av forskrift, veileder og rundskriv for regionale miljøtilskudd i Nordland 2019 25.06.2019 1833/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring 25.06.2019 1831/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19/3306-1 Høringsbrev - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser 25.06.2019 1830/2019
Inngående brev Márkomeannu Støtte til Márkomeannu 25.06.2019 1826/2019
Inngående brev Helsedirektoratet 19/1770-5 - Forespørsel om overføring av ubrukte midler i 2019 til 2020 - Tilskudd til Styrking av skolehelsetjenesten 25.06.2019 1822/2019
Inngående brev Hålogaland Plankontor Varsling planstart - utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Lien industriområde i Evenes kommune 25.06.2019 1841/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 25.06.2019 1840/2019
Inngående brev Miljødirektoratet Forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften) 25.06.2019 1844/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 25.06.2019 1839/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Endring av aldersgrensen for krav til helseattest - oppdatert veileder 25.06.2019 1838/2019
Inngående brev Kommunal og moderniseringsdepartementet 18/41-50 Tildeling av skjønnstilskudd til Evenes kommune for etablering av flybase 25.06.2019 1837/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten 25.06.2019 1836/2019
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 19/123478-2 Dispensasjon fra veglovens byggegrense for oppføring av garasje - gnr. 9 bnr. 10 i Evenes kommune sendt fra Statens vegvesen 25.06.2019 1835/2019
Inngående brev Trygg Trafikk TRAFIKKSIKKER KOMMUNE 25.06.2019 1825/2019
Inngående brev Tjeldsund Kommune Søknad om fradeling av to hyttetomter fra eiendommen gnr 28 bnr 15 25.06.2019 1816/2019
Inngående brev Direktoratet for Arbeidstilsynet Tilsynsrapport med varsel om pålegg 21.06.2019 1811/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Avslag på Evenes kommune sin søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 21.06.2019 1808/2019
Utgående brev ***** ***** 19.06.2019 1651/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.06.2019 1775/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Høringsbrev - forslag til planprogram - regional kulturminneplan for Nordland 19.06.2019 1773/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Høringsbrev om nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt 18.06.2019 1769/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Endringer i alkoholloven - Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri 18.06.2019 1765/2019
Inngående brev ***** ***** 18.06.2019 1764/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 18.06.2019 1751/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 18.06.2019 1750/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18.06.2019 1749/2019
Inngående brev Sigrid Schrøder Musikk-/kulturskole - utmelding 18.06.2019 1748/2019
Inngående brev Sigrid Schrøder Musikk-/kulturskole - utmelding 18.06.2019 1747/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 18.06.2019 1766/2019
Inngående brev ***** ***** 18.06.2019 1758/2019
Inngående brev Norsk Helseinformatikk Avtale 18.06.2019 1757/2019
Inngående brev KomRev NORD IKS Momskompensasjon 2. termin 2019 18.06.2019 1746/2019
Inngående brev ***** ***** 18.06.2019 1772/2019
Inngående brev Hinnstein Søknad om ferdigattest - VA Sporet 18.06.2019 1767/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 18.06.2019 1754/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19/2898-2 Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. 18.06.2019 1753/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Lærerspesialistutdanning 2018 18.06.2019 1760/2019
Inngående brev KLP Redusert egenkapitaltilskudd og rentegarantipremie 18.06.2019 1756/2019
Inngående brev ***** ***** ***** 18.06.2019 1755/2019
Inngående brev Kulturdepartementet 18/5546 Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene 18.06.2019 1752/2019
Inngående brev ***** ***** ***** 18.06.2019 1770/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Svar på søknad om sommerjobbtilskudd 2019 - Evenes kommune - Evenes omsorgssenter v/ Stine Fredheim 18.06.2019 1768/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Lærerspesialistfunksjon 2018 18.06.2019 1761/2019
Inngående brev Tårstad Båtforening Innspill til Reguleringsplan med konsekvensutredning ifm reetablering av Evenes Flystasjon 18.06.2019 1745/2019
Inngående brev UNN HF Brev til kommunene vedr sommerdrift 2019 Psykisk helsevern for voksne, Avdeling Sør, UNN HF 17.06.2019 1706/2019
Inngående brev KomRev NORD Fullstendighetserklæring Evenes kommunes årsregnskap 2018 17.06.2019 1707/2019
Inngående brev KomRev NORD Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD 17.06.2019 1730/2019
Inngående brev K-Sekretariatet IKS brev med vedlegg til ordføreren - med kopi til rådmannen 17.06.2019 1731/2019
Inngående brev Kommunal og moderniseringsdepartementet 16/3421-102 Høringsbrev - forslag til kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken 17.06.2019 1735/2019
Inngående brev KomRev NORD Revisjonsberetning og revisjonsbrev nr 9 - Evenes kommunes årsregnskap 2018 17.06.2019 1702/2019
Inngående brev Kommunal og moderniseringsdepartementet 19/2789-2 Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven 17.06.2019 1705/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 17.06.2019 1714/2019
Inngående brev Justis- og beredskapsdepartementet Høring 17.06.2019 1722/2019
Inngående brev K-Sekretariatet IKS Brev med vedlegg til ordføreren, med kopi til rådmannen 17.06.2019 1732/2019
Inngående brev Petter Paulsen «Reguleringsplan Evenes». 17.06.2019 1733/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Viktig! Midler til svømmeopplæring for minoritetsspråklige elever - tilbakebetalingskrav 17.06.2019 1734/2019
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Invitasjon til å foreslå kandidater til nytt FUB og nytt FUG 17.06.2019 1739/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 17.06.2019 1742/2019
Inngående brev Øystein Olsen Forraveien og slemmende bebyggelse 17.06.2019 1721/2019
Inngående brev Tjeldsund Kommune Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn - i området MPA og QRA - Evenes Flystasjon - gnr/bnr 4/60 17.06.2019 1708/2019
Inngående brev Stephan Tellaroli og Torill Bjørkmo Kjøp av tomt i Bogen 17.06.2019 1709/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 17.06.2019 1710/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 17.06.2019 1711/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 17.06.2019 1716/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 17.06.2019 1717/2019
Inngående brev Dyrenes Rett Fredelige løsninger i stedet for skadefelling av gås 17.06.2019 1719/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tilskudd til akutte forebyggende tiltak mot rovviltskader 2019 - Evenes og Tjeldsund beitelag 17.06.2019 1727/2019
Inngående brev Klima- og miljødepartementet 19/1892 Høring av endringer i rovviltforvaltningen 17.06.2019 1728/2019
Inngående brev Arkiv i Nordland Oppbevaring/kassasjon av regnskapsmateriale 17.06.2019 1729/2019
Inngående brev Klima- og miljødepartementet 19/1892 Endring i høring av forslag om endringer i rovviltforvaltningen 17.06.2019 1737/2019
Inngående brev Helsetilsynet Informasjon om ny varslingsplikt om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester i kommunen 17.06.2019 1738/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 17.06.2019 1743/2019
Inngående brev Odd Dalmo Søknad 17.06.2019 1744/2019
Inngående brev Avinor Toppenhet Konsesjonsvilkårene ENEV 17.06.2019 1700/2019
Inngående brev K-Sekretariatet IKS saksdokumenter til ordføreren og rådmannen 17.06.2019 1701/2019
Inngående brev KomRev NORD Oppsummeringsbrev Evenes kommunes årsregnskap 2018 17.06.2019 1704/2019
Inngående brev Tor Steinar Strøm ***** ***** ***** 16.06.2019 1691/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Spillemidler 2019 - avslag EVENES KOMMUNE gjeldende anlegg 9274 Evenes skole flerbrukshall 16.06.2019 1693/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Spillemidler 2019 - avslag EVENES KOMMUNE gjeldende anlegg 74975 Evenes skole svømmehall 16.06.2019 1692/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Invitasjon til å foreslå kandidater til Kulturlandskapsprisen i Nordland 2019 14.06.2019 1679/2019
Inngående brev ***** ***** 14.06.2019 1684/2019
Inngående brev ***** ***** 14.06.2019 1685/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Uttalelse til reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad / Narvik lufthavn - Evenes 13.06.2019 1675/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Spillemidler 2019 - tilsagn EVENES SKYTTERLAG i Evenes kommune gjeldende anlegg 14580 Vassåsen skytebane 100m 13.06.2019 1678/2019
Inngående brev Narvik kommune Innkalling til styremøte 13.06.2019 1674/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune GODE VALGOPPLEVELSER FOR ALLE 13.06.2019 1677/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Gode valgopplevelser for alle 13.06.2019 1676/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 12.06.2019 1670/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Revidering av forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark - Invitasjon til deltakelse i arbeidsgruppa 07.06.2019 1665/2019
Inngående brev NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) NVEs innspill- Offentlig ettersyn - Reguleringsplan med konsekvensutredninger for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn - Evenes kommune 07.06.2019 1664/2019
Inngående brev Samediggi/Sametinget RD 002/19 Helse- og sosialprosjekter 2019 - Evenes kommune - Arrangere ungdomskonferanse for ungdomsskoleelevene i Evenes, Tjeldsund og Skånland - Avslag 05.06.2019 1661/2019
Inngående brev Pål Johansen Søknad om erverv av tomter i Høgtunfeltet 05.06.2019 1655/2019
Inngående brev Fjellaksla gård Søknad om støtte fra næringsfondet 05.06.2019 1654/2019
Inngående brev Inger Thomassen sommerjobb ungdom 05.06.2019 1653/2019
Inngående brev NIVA Søknad om løyve til å lande med helikopter i perioden 15. september - 1. desember 2019 05.06.2019 1652/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.06.2019 1660/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 05.06.2019 1659/2019
Inngående brev ***** ***** 04.06.2019 1622/2019
Inngående brev Ahmed Abdalla Omar Oppsigelse av plass 04.06.2019 1648/2019
Inngående brev Johnny Stenbak Søknad om dispensasjon til endret adkomst 04.06.2019 1641/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19/1094-6 Høring - utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne 04.06.2019 1639/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 04.06.2019 1632/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 04.06.2019 1630/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 04.06.2019 1629/2019
Inngående brev BYGDEHUSET SOLBAKKEN Søknad om Kulturmidler 04.06.2019 1628/2019
Inngående brev EVENES MUSIKKORPS Søknad om Kulturmidler 04.06.2019 1627/2019
Inngående brev Merete Kristine Mathiassen Musikk-/kulturskole - Opptak 04.06.2019 1623/2019
Inngående brev Merete Kristine Mathiassen Musikk-/kulturskole - utmelding 04.06.2019 1624/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Informasjon om jodtabletter ved atomulykker 04.06.2019 1642/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 04.06.2019 1625/2019
Inngående brev Tårstad leikarring Søknad om Kulturmidler 04.06.2019 1626/2019
Inngående brev ***** ***** ***** 04.06.2019 1650/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Oversikt over disponerte hyllemeter 04.06.2019 1621/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 31.05.2019 1606/2019
Inngående brev Direktoratet for Arbeidstilsynet Manglende opplysninger - Varsel om avslag på søknaden 31.05.2019 1602/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilskudd innvilges til 600 m sperregjerde fra Osvatnet til gnr 12 bnr 7 i Evenes 31.05.2019 1604/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Søknad om tilskudd til gjerde Lilandskarvika-Steinbakk avslås 31.05.2019 1603/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 29.05.2019 1599/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 28.05.2019 1593/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Nominering av representanter til fylkeseldrerådet - rettelse samtykkeerklæring 28.05.2019 1590/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 28.05.2019 1594/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Dispensasjon for motorisert ferdsel i Melkevatn-Hjertevatn-Børsvatn naturreservat, Ballangen og Sommervatnet naturreservat, Evenes 27.05.2019 1566/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Nominering av representanter til Nordland fylkes eldreråd 2019 - 2023 27.05.2019 1574/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2019 24.05.2019 1563/2019
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Ta aktivt del i arbeidet med de nye læreplanene! 23.05.2019 1560/2019
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 18/276907-10 Vedrørende søknad om ny avkjørsel fra fv. 721 til eksisterende bolig - gnr. 19 bnr. 24 i Evenes kommune sendt fra Statens vegvesen 23.05.2019 1561/2019
Inngående brev Forsvarets operative hovedkvarter Øvelsen "Cold Response 2020" - kartlegging av sensitive forhold i berørte fylker og kommuner 23.05.2019 1543/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 23.05.2019 1544/2019
Utgående brev Rignes AS Vedrørende overgangsregel for bevilling ved Bunnpris Bogen 23.05.2019 1541/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 23.05.2019 1546/2019
Inngående brev Statens Vegvesen Oppstart av reguleringsplan for Hålogalandsveien E10, parsell 15 i Evenes Kommune 23.05.2019 1547/2019
Inngående brev Overordet Samarbeidsorgan mellom UNN og lokalsykehuskommunene Samhandlingsprisen 2019 23.05.2019 1559/2019
Inngående brev Care Bidrag til Tv-Aksjonen 2019 23.05.2019 1558/2019
Inngående brev Statens vegvesen Dokument 19/116002-1 Veglister fra høst 2019 på kommunale veger - Nordland fylke sendt fra Statens vegvesen 23.05.2019 1557/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring av forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader 23.05.2019 1556/2019
Inngående brev Kulturdepartementet 19/2611 Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer for 2019 23.05.2019 1555/2019
Inngående brev Dyrenes Rett Tidlig jaktstart og skadefelling av grågås 23.05.2019 1554/2019
Inngående brev Ofoten Regionråd Anmodning om utbetaling 23.05.2019 1553/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 23.05.2019 1552/2019
Inngående brev Mohamad Birakdar Bekreftelse på plass i barnehage 23.05.2019 1551/2019
Inngående brev Tjeldsund Kommune Vedtak om rammetillatelse - Evenes Skole - 19/33 23.05.2019 1549/2019
Inngående brev ***** ***** 23.05.2019 1548/2019
Inngående brev ***** ***** 23.05.2019 1545/2019
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 23.05.2019 1522/2019
Utgående brev ***** ***** ***** 23.05.2019 1517/2019
Utgående brev ***** ***** ***** 23.05.2019 1516/2019
Utgående brev ***** ***** ***** 23.05.2019 1478/2019
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** 23.05.2019 1447/2019
Utgående brev Sara Elvebakk Søknad om stilling 23.05.2019 1435/2019
Utgående brev Inessa Perlina Forsgren Søknad om stilling 23.05.2019 1429/2019
Utgående brev Lena Bergvik Søknad om stilling 23.05.2019 1428/2019
Utgående brev Alf Magnar Kolsing Søknad om ambullerende bevilling 23.05.2019 1674/2017
Utgående brev Medlemmer Innkalling til eldreråd 23.05.2019 1365/2019
Utgående brev ***** ***** ***** ***** 23.05.2019 1379/2019
Inngående brev Niingskroa Ungdom i sommerjobb 2019 - arbeidsgiver 22.05.2019 1538/2019
Inngående brev NAF Norges Automobil-Forbund - NAF Trafikktrening Søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 a 21.05.2019 1530/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.05.2019 1523/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Høring - Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland - FylkesROS Nordland 2019 20.05.2019 1518/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.05.2019 1524/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 20.05.2019 1526/2019
Inngående brev Remah Kaddour Barnehage - oppsigelse Liland bhg 20.05.2019 1525/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Utdanning av ettersøkspersonell hjortevilt, videregående 16.05.2019 1514/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven 15.05.2019 1507/2019
Inngående brev Uninett Rammeavtale fra Uninett 14.05.2019 1450/2019
Inngående brev Forsvarsbygg Utsatt frist Evenes kommune 14.05.2019 1452/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Utsendelse til kommunene 14.05.2019 1454/2019
Inngående brev Skånland Kommune Varsel om planstart, Skjærmarka - Skånland kommune 29.04.2019 14.05.2019 1457/2019
Inngående brev ETS Truck Stop AS Sommerjobb ungdom - arbeidsgiver 14.05.2019 1461/2019
Inngående brev Sander Harr Søknad Sommerjobb 14.05.2019 1462/2019
Inngående brev YX Evenskjer Sommerjobb arbeidsgiver 14.05.2019 1463/2019
Inngående brev Birgitte Rørvik Bruun Innmelding av sommerjobb for ungdom - to oppdrag 14.05.2019 1464/2019
Inngående brev Joker Liland sommerjobb - arbeidsgiver 14.05.2019 1465/2019
Inngående brev ERM Drift AS Sommerjobb for ungdom - ERM Drift AS ( Hotellet ved flyplassen - arbeidsgiver 14.05.2019 1466/2019
Inngående brev Anja Larsen Sommerjobb for ungdom - arbeidsgiver 14.05.2019 1467/2019
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 19/97199-2 Skiltvedtak nye vegnummer - Midtre Hålogaland vegvavdeling sendt fra Statens vegvesen 14.05.2019 1469/2019
Inngående brev Statens Vegvesen Varsel om oppstart av reguleringsplan for Hålogalandsvegen E10, parsell 15 i Evenes kommune 14.05.2019 1470/2019
Inngående brev Statens Vegvesen Varsel om oppstart av reguleringsplan for Hålogalandsvegen E10, parsell 15 i Evenes kommune 14.05.2019 1471/2019
Inngående brev Statens Vegvesen Varsel om oppstart av reguleringsplan for Hålogalandsvegen E10, parsell 15 i Evenes kommune 14.05.2019 1472/2019
Inngående brev Regionalt verneombud, Hotell og Restaurant og Renhold Serveringsbevilling og skjenkebevilling 14.05.2019 1473/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Forsøkslæreplan – valgfag i praktisk håndverksfag 14.05.2019 1474/2019
Inngående brev Botn, Østervik og Forra hytteforening Brev til Evenes kommune 14.05.2019 1475/2019
Inngående brev Universitetssykehuset Nord-Norge HF Høring - revidert Ledsageravtale og nye retningslinjer for kommunal ledsagelse ved poliklinikk og innleggelse i UNN 14.05.2019 1477/2019
Inngående brev Arbeidstilsynet Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad 14.05.2019 1484/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 14.05.2019 1488/2019
Inngående brev ***** ***** 14.05.2019 1489/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett Innkalling til saksforberedende rettsmøte sak 17-159497 REN-JHAR Skoletomten gnr 1 14.05.2019 1491/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.05.2019 1493/2019
Inngående brev Liv Ingrid Jakobsen Søknad på sommerjobb for ungdom 14.05.2019 1494/2019
Inngående brev Trygg Trafikk Protokoll Trygg trafikks landsmøte 14.05.2019 1495/2019
Versjon:5.0.7